Kirche Albertus Magnus
Kirche Albertus Magnus
Kirche Albertus Magnus
Kirche Albertus Magnus
Kirche Albertus Magnus
Liebfrauenkirche
Liebfrauenkirche
Liebfrauenkirche
Liebfrauenkirche
Liebfrauenkirche
Kirche Thomas von Aquin
Kirche Thomas von Aquin
Kirche Thomas von Aquin
Kirche Thomas von Aquin
Kirche Thomas von Aquin

Eucharistiefeier

Freitag, 15. Oktober 2021 18:30

Theresia von Avila, Ordensfrau, Kirchenlehrerin (1582)

Kirche St. Albertus Magnus, Langen

Albertus Magnus Platz 4
63225 Langen